Är elbilar bättre för miljön? maj-15-2024

Bilindustrin genomgår en omvälvande förändring när elbilar framträder som frontfigurer inom hållbar transport.

Följ med i en fördjupning i de långsiktiga miljöfördelarna med elbilar jämfört med deras fossildrivna bilar.

Trots initiala bekymmer över utsläpp från batteritillverkning visar studier att elbilar inte bara uppvisar överlägsen miljöprestanda utan är också mer miljövänlig över hela sin livscykel jämfört med traditionella fossila bilar.

Denna upptäckt belyser inte bara potentialen att mildra klimatförändringar utan signalerar också en grundläggande transformation inom bilindustrin mot grönare och mer hållbara metoder.

Well-to-Wheel

I artikeln ”Well-to-wheels scenarios for 2050 carbon-neutral road transport in the EU”, publicerad i Journal of Cleaner Production, mars 2024, betonar de den betydande efterfrågan på el i vägtransporter och vikten av produktionsvägar för energibärare när det gäller att påverka energiförbrukningen från källa till hjul (WtW), vilket kan vara avgörande för att jämföra utsläpps-påverkan av elbilar och fossildrivna fordon.

Well-to-Wheel syftar på den totala energiförbrukningen och utsläppen som är förknippade med ett fordonets bränsle eller energikälla från den initiala produktionsfasen (well dvs ”källa”) till den slutliga konsumtionsfasen (wheel).

Det inkluderar faktorer som energiförluster under produktion, transport och faktiskt fordonanvändning och ser på utsläppen under lång sikt.

Långsiktig miljöpåverkan

Om vi då tittar på det tyska institutet för energi- och miljöforskning (IFEU) i Heidelberg som genomförde en studie av 23 publicerade vetenskapliga publikationer för att ta reda på omfattningen av skillnaderna i utsläpp mellan fossildrivna bilar och elbilar ser vi att, trots de initiala utsläppen under tillverkningen av elbilen, överträffar elbilar när det gäller att vara mer miljövänliga på lång sikt. Studien från IFEU tar även hänsyn till elbilarnas hela livslängd för att fastställa deras miljöfördelar.

Studien fokuserade på växthusgasutsläpp under tillverkningen av elbilar jämfört med fossildrivna bilar.

Enligt studien förbrukar en elbil med ett 35kWh batteri 16 kWh/per 100 kilometer. Jämfört med detta förbrukar en bensinbil 5,9 liter/per 100 kilometer, och en dieselbil förbrukar 4,7 liter/per 100 kilometer.

Transformering av bilindustrin

Elfordon (EVs) revolutionerar inte bara transporten; de omformar hela bilindustrin. Med en växande betoning på hållbarhet och ett brådskande behov av att mildra klimatförändringar representerar antagandet av elbilar ett betydande steg mot en grönare framtid.

Utöver sina miljöfördelar tillför elbilar också nya tillverkningsprocesser, leveranskedjor och konsumentpreferenser, vilket innebär en ny era av rörlighet. Transformationen mot elfordon varierar i andra länder beroende på hur elen produceras, vilket påverkar deras totala miljöpåverkan.

Nollutsläpp

Konceptet med ’nollutsläpp’ är centralt för denna transformation och betonar frånvaron av utsläpp i elbilar, särskilt när de drivs av förnybara energikällor.

Denna övergång till elbilar, kännetecknad av nollutsläpp från avgaser, utgör ett betydande steg framåt för att minska bilindustrins miljöpåverkan och erbjuder ett renare, mer hållbart alternativ till bensindrivna bilar.

Miljöpåverkan

Jämförelsen av miljöpåverkan mellan produktionen av en elbil, inklusive batteriproduktion för elbilar, och utsläpp från konventionella fordon är komplex och beror på flera faktorer, inklusive tillverkningsprocessen för batterierna, källan till den använda energin, ofta involverande förbränning av fossila bränslen, bränsleeffektiviteten hos bensindrivna bilar och livscykeln för både batterier och fordon.

Denna jämförelse belyser inte bara effektiviteten och potentialen hos elbilar utan understryker också de betydande miljöfördelarna med elbilar jämfört med bensindrivna bilar, särskilt med tanke på den nuvarande situationen för elnätet och dess gradvisa övergång mot mer hållbara energikällor.

Produktionen av batteriet är särskilt betydelsefull i denna analys, med tanke på de betydande CO2-utsläppen och miljöskadorna associerade med utvinning och användning av råmaterial som koppar, kobolt och nickel, samt de energikrävande processerna involverade.

Miljöeffekter av EV-batterier

Den ökade efterfrågan på batterier för elbilar har väckt frågor om miljöeffekterna av EV-batterier.

Även om tillverkningsprocessen innebär utsläpp indikerar forskning att dessa initiala utsläpp kompenseras av de långsiktiga miljöfördelarna med elbilar. Miljöfördelarna med EV-batterier maximeras när de laddas med el från förnybara källor, vilket betonar vikten av att använda grön energi som sol- eller vindkraft för att minimera miljöavtrycket.

Generellt sett har batteriproduktion för elbilar en initial klimatpåverkan på grund av den energi och de material som krävs. Trots de initiala utsläppen blir användningen av EV-batterier över en lång tid mer miljövänlig, särskilt när man beaktar tiden det tar att ladda batteriet med grön eller svart energi.

Detta kan inkludera utsläpp från gruvdrift och förädling av metaller som litium, nickel och kobolt, samt energi som används i produktionsprocessen.

Återvinning av EV-batterier erbjuder en betydande möjlighet att minska denna miljöpåverkan, eftersom upp till 95% av ett EV-batteri kan återvinnas, vilket minskar behovet av nytt material och utsläppen som är förknippade med att tillverka en elbil.

Fossildrivna bilar

Bensin och dieselbilar genererar kontinuerliga avgasutsläpp under hela sin livscykel, inklusive under oljeutvinning och bearbetning, raffinering, distribution och förbränning av bränsle.

Elfordon har å andra sidan inga avgasutsläpp, vilket signifikant minskar deras växthusgasutsläpp när de kombineras med en elproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Vid jämförelse av dessa två måste flera faktorer beaktas, inklusive:

  1. Bränsleeffektivitet: Elfordon är generellt sett mer energieffektiva än bilar med fossila bränslen. Även om batteriproduktion för elbilar kan ha högre initiala utsläpp kan detta kompenseras av lägre utsläpp under driftsfasen på grund av avsaknaden av avgasutsläpp.
  2. Energimix för elproduktion: Elfordons klimatpåverkan beror till stor del på typen av elproduktion som används för att ladda dem. Om elen kommer från förnybara energikällor som vind- eller solkraft är den övergripande klimatpåverkan lägre.
  3. Livscykel och återvinning: Livslängden för både batterier och fordon är avgörande. Om batteri och fordon har långa livslängder och kan återvinnas effektivt minskas den övergripande klimatpåverkan.

Teknologiska framsteg och förbättringar inom batteritillverkning för elbil och hållbar energiproduktion förväntas ytterligare minska den klimatpåverkan som är förknippad med elbilar.

Utsläpp från körning

Utsläpp från diesel och bensinbil, både under tillverkning och under drift, betydande bidragsgivare till klimatförändringar.

Både bensin- och dieselfordon släpper ut betydande mängder koldioxid och andra växthusgaser under hela sin livstid, vilket bidrar till global uppvärmning och försämrad luftkvalitet.

Dessa utsläpp har visat sig ha en skadlig inverkan på miljön och människors hälsa över tid.

Jämfört med detta har elbilar visat sig ha betydligt lägre koldioxidutsläpp under sin tillverkningsprocess, vilket innebär att deras miljöpåverkan under produktion är mindre än den för bensin- och dieselbilar under hela sin livstid med körning.

Dessutom är elbilar vanligtvis mer energieffektiva och har lägre utsläpp under drift, vilket ytterligare minskar deras långsiktiga miljöpåverkan jämfört med fordon med fossila bränslen. Således pekar elbilar mot en mer hållbar och miljövänlig framtid för transport, representerande ett bättre alternativ för att uppnå lägre utsläpp och en hållbar transportframtid.

Slutsats

Sammanfattningsvis har elbilar ett tydligt övertag över traditionella bensin- och dieselbilar när det gäller långsiktiga miljöfördelar.

Trots oro över utsläpp från batteritillverkning visar studier att elbilar är bättre för miljön på grund av färre koldioxidutsläpp under hela sin livstid.

Detta understryker hur elbilar inte bara bidrar till att bekämpa miljöförändringar utan också driver bilindustrin mot mer miljövänliga metoder.

När fler människor omfamnar elbilar går vi mot en grönare framtid med ren energi för alla.

 

Läs mer från Unimi

Hur länge håller en elbil?

Fördelar med elbilar

Varför laddstolpar är nyckeln till att behålla anställda

16+Länder och växande

15000+Installationer och växande

50+Laddar modeller som stöds

Beställ via grossistkonto

Om du redan har ett konto hos Ahlsell, DEFA, Elektroskandia, Kraftpojkarna eller Rexel group (Storel, Selga) kan du beställa Unimi-1BaseTM-stiftelser från din partner.

Boka möte eller kontakta oss

Vid frågor kring våra produkter, vänligen ring: +46 (0) 73-443 5245